احکام شرعی شرایط استفاده از حق المارّه

انجمن‌ها: 

احکام شرعی شرایط استفاده از حق المارّه

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «حق المارّه» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه‌ مندان می گردد. با ما همراه باشید.

احکام شرعی شرایط استفاده از حق المارّه

حق المارّه

سؤال: حق المارّه چیست؟ شرایط آن را بیان کنید.

جواب: کسی که در حال عبور به درختی میوه دار برسد ـ با شرایط زیر ـ می تواند از میوۀ آن بخورد:   

1. بنابر احتیاط واجب یقین به عدم رضایت مالک نداشته باشد.   

2. بطور اتفاقی از آنجا عبور کند نه با قصد خوردن میوه. 

3. ضرر و آسیب به درخت نزند و میوه ها را تلف نکند.

4. میوه را همان جا بخورد و با خود نبرد.

5. وارد ملک ـ مانند باغ ـ نشود.

احکام شرعی شرایط استفاده از حق المارّه

پدیدآورنده: 
Share