وضو گرفتن با اعضای متنجس

انجمن‌ها: 

وضو گرفتن با اعضای متنجس

در این نوشتار حکم شرعی «وضو گرفتن با اعضای متنجس را طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی» برای شما عزیزان ارائه نموده ایم. با ضیاءالصالحین همراه باشید.

حکم شرعی «وضو گرفتن با اعضای متنجس» طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

پرسش :

اگر در اعضای وضو مانند صورت، خون بوده ولی قبلا عین نجاست را برطرف کرده امّا آب نکشیده است، وضو گرفتن با آب قلیل و جاری چه حکمی دارد؟

پاسخ :

نسبت به آب قلیل اگر چند بار آب می ریزد چون آب جاری می شود آب اولی که عبور می کند محل را می شوید و وضو در واقع با بدن پاک انجام می شود و صحیح است هر چند ترشح اول نجس است ( البته در ترشحات غساله چون نمی داند یا شک دارد به کجاها رسیده است جستجو نکند) و با آب جاری و لوله کشی (در حالتی که دست یا صورت را زیر شیر می گیرد) کلاً وضو صحیح و ترشح پاک است.

حکم شرعی «وضو گرفتن با اعضای متنجس» طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی

Share