لطیفه های عبید زاکانی - 4

انجمن‌ها: 

مردی را پسر در چاه افتاد
گفت:جان بابا، جایی مرو تا من بروم طناب بیاورم و تو را بیرون کشم

Share