نمونه نامه عزل همکار

انجمن‌ها: 

بسمه تعالی

جناب آقای/سرکارخانم...

بدین وسیله از زحمات چندین ساله حضرتعالی در شرکت/اداره...... تشکر نموده و برای جنابعالی در عرصه  های دیگر زندگی آرزوی موقیت داریم. و من الله توفیق

Share