اول درونم را اصلاح کنم تا رفتارم درست بشه؟ یا بالعکس؟ - استاد پناهیان

موضوع: 
«اول درونم را اصلاح کنم تا رفتارم درست بشه؟ یا بالعکس؟» عنوان سخنرانی کوتاه و دلنشین حجت الاسلام علیرضا پناهیان است که به مدت 5 دقیقه تقدیم حضور جویندگان طریق معرفت می شود.

اصلاح درون - استاد پناهیان

«اول درونم را اصلاح کنم تا رفتارم درست بشه؟ یا بالعکس؟» عنوان سخنرانی کوتاه و دلنشین حجت الاسلام پناهیان است که به مدت 5 دقیقه تقدیم حضور جویندگان طریق معرفت می شود.

اصلاح درون

اصلاح درون / اول درونم را اصلاح کنم تا رفتارم درست بشه؟ یا بالعکس؟

به‌ طور كلی در بحث اصلاح درون هر فردی‌ دو نوع‌ دارایی‌ دارد كه‌ می‌ تواند برای‌ كسب‌ مطلوبیت، آن‌ها را به‌ مصرف‌ برساند: یكی‌ مال‌ (اعم‌ از ثروت‌ و درآمد)، و دیگری‌ زمان‌ كه‌ هر دو قابل‌ استفاده‌ در راه‌ كسب‌ مطلوبیت‌ هستند. این‌ دو دارایی‌ در بسیاری‌ از موارد قابلیت‌ جانشینی‌ دارند.

در بحث‌ مخارج‌ مصرف‌ كنندهٔ‌ مذهبی‌ برای‌ آخرت‌ و دنیا، یك‌ عامل‌ تعیین‌ كنندهٔ‌ اصلی‌ برای‌ شیب‌ منحنی‌ بی‌ تفاوتی‌ یا به‌ عبارت‌ دیگر، نرخ‌ نهایی‌ جانشینی‌ بین‌ مخارج‌ دنیایی‌ و آخرتی، ایمان‌ فرد است. برای‌ فردی‌ كه‌ ایمان‌ بیش‌ تری‌ (در مقایسه‌ با دیگران) داشته‌ باشد، ارزش‌ مطلوبیت‌ آخرتی، بیش‌ تر است‌ و در نتیجه، میل‌ به‌ مخارج‌ منتج‌ به‌ مطلوبیت‌ آخرتی‌ او افزون‌ تر می‌شود؛ یعنی‌ شیب‌ منحنی‌ بی‌ تفاوتی‌ برای‌ مخارج‌ آخرتی‌ و دنیایی‌ به‌ نفع‌ مخارج‌ آخرتی‌ (برای‌ افراد دارای‌ ایمان‌ كم‌ تر) بیش‌تر است؛ پس‌ می‌توان‌ ایمان‌ را به‌ صورت‌ عامل‌ تعیین‌ كنندهٔ‌ شیب‌ منحنی‌ بی‌ تفاوتی‌ مخارج‌ دنیایی‌ و مخارج‌ با هدف‌ آخرتی‌ (و مخارج‌ با هدف‌ كسب‌ رضایت‌ خدا و مخارج‌ مشابه‌ آن) وارد بحث‌ نظریهٔ‌ رفتار مصرف‌ كنندهٔ‌ كرد. اگر فردی‌ ایمان‌ نداشته‌ باشد، اثر این‌ عامل‌ صفر خواهد بود و اگر ایمان‌ داشته‌ باشد، اثر آن‌ در رفتار او منعكس‌ می‌ شود؛ البته‌ ایمان‌ بر رفتارهای‌ گوناگون‌ از جمله‌ پرهیز از اسراف، تبذیر و هر نوع‌ عمل‌ معصیت‌ آمیز و در نتیجه‌ بر رفتار مصرفی‌ دنیایی‌ مؤ‌ثر است. در این‌ جا فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ این‌ آثار در مجموع، روی‌ تغییر شیب‌ منحنی‌ بی‌ تفاوتی‌ بین‌ هزینه‌ های‌ دنیایی‌ و آخرتی‌ لحاظ‌ می‌ شود.

اصلاح درون

Share