آواتار مناسبتی

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

امیرالمومنین امام علی(علیه السلام): کسی که در پی به دست آوردن روزی حلال باشد، مانند مجاهد در راه خدا است [*]

http://www.ziaossalehin.ir/fa/content/4240

امام صادق(علیه السلام) : هر که جهالت ورزید هلاک شد و هر که با دیده ی بصیرت نگریست و تعقل کرد، هدایت یافت.»کافی، ج۲ص۴۸

ضیاءالصالحین

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : زمستان بهار مؤمن است،از شبهاى طولانى‏ اش براى شب زنده دارى و از روزهاى کوتاهش براى روزه‏ دارى بهره مى‏ گیرد[*]

ضیاءالصالحین

امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) : هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت جویی نیست [*]