بصیرت

سعادت و کمال

مباحث معرفت شناسی عرفا

پرسش و پاسخ

آیا رؤیت خداوند با چشم بصیرت همان شهود قلبی است؟

روز بصیرت ؛ حماسه 9 دی

حدیث ضعیف ترین دشمنان

شرح حدیث ضعیف ترین دشمنان

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حماسه 9 دی

9 دی ، روز حماسه و بصیرت حسینی

بصیرت

پیوند تاریخ معاصر ایران با مسأله بصیرت :

موقعیت شناسی و بصیرت

یکی از اموری که همواره تاثیرات بسیار  مهمی بر زندگی انسان می گذارد، زرنگی او و موقعیت شناسی و به عبارت دیگر بصیرت اوست.

حد حضور شیطان در عوالم غیب

من از چهار طرف بندگانت را محاصره می کنم، هم از جلو آن ها می آیم و هم از پشت سرآن ها و هم از طرف راست آن ها و هم از طرف چپ آن ها با آن ها برخورد می کنم و در نتیجه اکثر آن ها را شاکر نمی بینی....

ابزارهای شیطان

شیطان گفت: به سبب این که گمراهم کردی، حتماً با تمام وجود برسر راه راست تو که رهروان آن را به درگاهت می رساند، می نشینم و هر که را در این راه ببینم وسوسه می کنم. لذا در صراط مستقیم تلاش شیطان برای انحراف رهروان آن راه بسیار زیاد...