آیت الله محمد حسینی بهشتی

شهید بهشتی(قدس سره)

من محمدحسینی بهشتی، در دوم آبان 1307 در شهر اصفهان، در محله لومبان متولد شدم.

شهید بهشتی

1- اولین خصوصیت مشترک همه کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی آیت الله شهید بهشتی (قدس سره) جهت د

شهید بهشتی

در جلسه ای که هر هفته شب های دوشنبه در سالن اجتماعات حزب تشکیل می شد مسائل و مشکلات مردم از قبیل تورم، مسکن، آموزش و پرورش، بهدا

شهید بهشتی

یک روز شنیدم که محمد به مادرمان گفت: خواهش می کنم دعا کنید که خداوند، شهادت در راه خدا را نصیب من کند که از مرگ در بستر بی زارم.

شهید بهشتی

اکثریت مردم در طول تاریخ، به روزمرگی خو کرده و خواهان نوعی از نظام و قدرت بودند که بشود

شهید بهشتی

پدرم چون اولاد پسر نداشت و من هم درس نخوانده بودم، می گفت: حوزه درس مرحوم سید بحرالعلوم را یک دختر اداره می کرد، من هم می خواهم که این دخت

شهید بهشتی و همسرش

او حتی یک ریال از دادگستری حقوق نگرفت و از آن جا پشیزی به خانه نیاورد.