نمازهای شب های ماه رمضان

ماه مبارک رمضان

تمام این نمازها دو رکعت، دو رکعت، خوانده می شوند.
1 - نماز شب اول:
چهار رکعت است و در هر رکعت یک مرتبه حمد و پانزده مرتبه سوره توحید خوانده شود.[1]
2 - نماز روز اول:
دو رکعت می باشد که در رکعت اول، سوره حمد و فتح و در رکعت دوم، سوره حمد و سوره ای دلخواه قرائت می شود.[2]
3 - نماز شب دوم:
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده می شود.[3]
4 - نماز شب سوم:
دو رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید ذکر می شود.
5 - نماز شب چهارم:
هشت رکعت است؛ که در هر رکعتی بعد از حمد، بیست مرتبه سوره قدر خوانده می شود.
6 - نماز شب پنجم:
دو رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه صلوات فرستاده می شود.
7 - نماز شب ششم:
چهار رکعت است و در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک قرائت می گردد.
8 - نماز شب هفتم:
چهار رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، سیزده مرتبه سوره قدر قرائت می شود.
9 - نماز شب هشتم:
دو رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از نماز هزار مرتبه سبحان اللَّه گفته می شود.
10 - نماز شب نهم:
شش رکعت است و بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود. در هر رکعت بعد از حمد، هفت مرتبه آیةالکرسی قرائت و بعد از نماز، پنجاه مرتبه صلوات فرستاده می شود.[4]
11 - نماز شب دهم:
بیست رکعت می باشد؛ در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[5]
12 - نماز شب یازدهم:
دو رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره کوثر قرائت می گردد.
13 - نماز شب دوازدهم:
هشت رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره قدر ذکر می شود.[6]
14 - نماز شب سیزدهم:
چهار رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود. ثواب این نماز، عبور از صراط مثل برق است.[7]
15 - نماز شب چهاردهم:
شش رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، سی مرتبه سوره زلزلت قرائت می گردد. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: هر کس این نماز را بخواند، خدای تعالی جان کندن و سؤال منکر و نکیر را برای او آسان گرداند.[8]
16 - نماز شب پانزدهم:
چهار رکعت است؛ در دو رکعت اول بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید و در دو رکعت دوم، بعد از حمد، پنجاه مرتبه توحید خوانده می شود.[9]
17 - نماز شب شانزدهم:
دوازده رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، دوازده مرتبه سوره تکاثر قرائت می شود.[10]
18 - نماز شب هفدهم:
دو رکعت می باشد؛ در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، صد مرتبه سوره توحید خوانده و بعد از سلام صد مرتبه لا اله الا اللَّه گفته می شود. ثواب این نماز، هزار هزار (یک میلیون) حج و هزار جهاد است.
19 - نماز شب هجدهم:
چهار رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست و پنج مرتبه سوره کوثر خوانده می شود.[11]
20 - نماز شب نوزدهم:
پنجاه رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، پنجاه مرتبه سوره زلزلت قرائت می شود. (بنا به قولی یک مرتبه خوانده می شود).[12]
21 - نماز شب بیستم:
هشت رکعت می باشد؛ در هر رکعتی بعد از حمد، سوره ای دلخواه یک مرتبه خوانده می شود.
22 - نماز شب بیست و یکم:
مثل شب بیستم عمل می شود.[13]
23 - نماز شب بیست و دوم:
مانند شب بیستم است.[14]
24 - نماز شب بیست و سوم:
همانند شب بیستم می باشد.[15]
25 - نماز شب بیست و چهارم:
مانند نماز شب بیستم می باشد.[16]
26 - نماز شب بیست و پنجم:
هشت رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه سوره توحید خوانده می شود.
27 - نماز شب بیست و ششم:
هشت رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد یک سوره دلخواه قرائت می گردد.[17]
28 - نماز شب بیست و هفتم:
چهار رکعت می باشد که در هر رکعت بعد از حمد، سوره تبارک و در صورت عدم حفظ این سوره، بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[18]
29 - نماز شب بیست و هشتم:
شش رکعت است؛ در هر رکعت بعد از حمد، ده مرتبه آیةالکرسی و ده مرتبه سوره کوثر و ده مرتبه سوره توحید خوانده و صلوات فرستاده می شود. (بنابر قولی صد مرتبه صلوات فرستاده می شود).[19]
30 - نماز شب بیست و نهم:
دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید خوانده می شود.[20]
31 - نماز شب سی ام:
دوازده رکعت می باشد و در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره توحید قرائت و بعد از سلام، صد مرتبه صلوات فرستاده می شود.[21]
32 - نماز شب آخر رمضان:
ده رکعت می باشد؛ در هر رکعت، حمد یک مرتبه و سوره توحید ده مرتبه خوانده و در رکوع و سجود ده مرتبه گفته می شود: سبحان اللَّه و الحمدلله و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر. بعد از هر دو رکعت، تشهد قرائت و سلام داده می شود. بعد از فارغ شدن از تمام ده رکعت و سلام دادن، هزار مرتبه استغفار کرده سر به سجده گذارده و گفته می شود: یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا رحمن الدنیا و الاخرة و رحیمهما یا أرحم الراحمین یا اله الاولین و الاخرین اغفر لنا ذنوبنا و تقبل منا صلوتنا و صیامنا و قیامنا.[22]

 

پی نوشت:

[1] وسائل الشیعه، ج 5، ص 184.

[2] مفاتیح الجنان، ص 220.

[3] وسائل الشیعه، ج 5، ص 186.

[4] وسائل الشیعه، ج 5، ص 186.

[5] وسائل الشیعه، ج 5، ص 186.

[6] وسائل الشیعه، ج 5، ص 187.

[7] وسائل الشیعه، ج 5، ص 186.

[8] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[9] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[10] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[11] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[12] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[13] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[14] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[15] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[16] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[17] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[18] وسائل الشیعه، ج 5، ص 188.

[19] وسائل الشیعه، ج 5، ص 189.

[20] وسائل الشیعه، ج 5، ص 189.

[21] وسائل الشیعه، ج 5، ص 189.

[22] مفاتیح الجنان، ص 484.

Share