صوت/ آنها متشکل اند، مراقب باشید - شهید بهشتی

فرار از مسئولیت؛ جلوه‌ای از عافیت طلبی.
اقلیت سازمان یافته به کمین نشسته، منتظر فرصت‌اند!
متشکل شوید...

Share