کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۳

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۳

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

باتقوا، اونی نیست که شیک پوش نیست، 
اونی نیست که سفر نمیره، 
اونی نیست، که تفریح نمیره،

بلکه اونیه که همه لذتها رو به استخدام خودش درمیاره، اونم درمسیری که به اخلاق خدا، شبیه ترش می کنه...

پدیدآورنده: 
Share