غفلت (۳) | در چه غفلتی از حیات قرار گرفتیم

جلسه سوم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «در چه غفلتی از حیات قرار گرفتیم»

غفلت (۳) | در چه غفلتی از حیات قرار گرفتیم

جلسه سوم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «در چه غفلتی از حیات قرار گرفتیم»

مدت : ۱۰ دقیقه

 

منبع : ندای پاک فطرت

Share