غفلت (۴) | رسیدن به رب در تربیت نفس

جلسه چهارم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «رسیدن به رب در تربیت نفس»

غفلت (۴) | رسیدن به رب در تربیت نفس

جلسه چهارم از مباحث غفلت در بیانات استاد علیپور مرندی، با عنوان «رسیدن به رب در تربیت نفس»

مدت : ۱۰ دقیقه

 

منبع : ندای پاک فطرت

Share