روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش سوم

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی با عنوان روانشناسی قلب بخش سوم

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش سوم

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی با عنوان روانشناسی قلب بخش سوم

وای نستا یه کسی بهت یه چیزی بده، وای نستا یه کسی بهت یه هدیه ای بده؛ تا شاد بشی، وای نستا یه کسی دعوتت بکنه، آنقدر بیچاره نباش که باید حتما پاشی بری شمال کنار دریا یا یه کوهی، جنگلی از ماده که برا تو خلق شده جذب شادی بکنی آدم هرجا هست میتونه شادی تولید بکنه ...

پدیدآورنده: 
Share