مباحث ذکر یار استاد محمد شجاعی/ جلسه ۱۳ - مداومت بر ذکر

کسی انسان تر و فطرتش سالم تر است که مداومت بر ذکر داشته باشد. مداومت بر ذکر "قوت روح" است.

مباحث ذکر یار استاد محمد شجاعی/ جلسه ۱۳ - مداومت بر ذکر

جلسه سیزدهم مباحث معرفتی ذکر یار از سری مباحث استاد محمد شجاعی با عنوان «مداومت بر ذکر» تقدیم حضورتان می شود...

براس دسترسی به سایر جلسات «ذکر یار» اینجا کلیک کنید

کسی انسان تر و فطرتش سالم تر است که مداومت بر ذکر داشته باشد. مداومت بر ذکر "قوت روح" است.

(ذِکرُ الله قُوتُ النُفُوس)؛ حالا چه کسی قویتر و فطرتش سالم تر است؟ کسی که که مداومت بر ذکر داشته باشد.

از مرده ترین وقت هایتان بهترین استفاده را بکنید همین که دراز کشیدید افتادید نگذاری هیچ خیالی غیر از خیال خداوند بیاید این مبارزه احتیاج دارد. این طور نیست که من بگویم و بشویم ولی شروع کنیم و هی سعی کنیم تمرکز بگیریم و بگوییم. ایده آل نگر هم نباشید نگویید که حالا من چون نمیتوانم این ذکر را بگویم و تمرکز داشته باشم اصلا این ذکر چه فایده ای دارد که من سی دفعه ذهنم برود! عیبی ندارد سی دفعه که ذهنتان پرید سی دفعه تنبیه اش میکنید برش می گردانید عادتش میدهید اما اگر ولش کنید تنبل و ضعیف بار می آید. درگیر شوید با آن دوباره بیاورید عیبی ندارد بپرد.

 از یک جا درگیر شدن با خودتان را شروع کنید إن شاالله تو اتوبوس و تاکسی تو راه رفتن و مسافرت یا موقع هایی که تنها هستید خانم ها موقعی که دارند کار منزل انجام میدهند تنها هستند. عرض کردم حدیثش را که یک خانمی اگر ظرفی را در منزل همسرش جابجا کند حضرت میفرماید خدا ۷ در جهنم را روی او میبندد و ۸ در بهشت را به رویش باز میکند برای هر کوچکترین کاری که انجام میدهد یکسال عبادت دارد. تو منزل همسرش قرب زیادی هست در آنجا ولی با این حال سازندگی ها را هم اضافه بکنند. 

قلب خیلی وقت ها احتیاج به هل دادن دارد تا راه بیفتد، هی باید تلقین کنیم. امام امت فرمودند: انسان بدون تلقین به جایی نمیرسد. ما باید با ذهنمان درگیر شویم و تلقین کنیم. کسی که با خیال خودش درگیر می شود، ثوابش از کسی که با دشمنان خدا می جنگد، کمتر نیست؛ چون آن هم جهاد است و بسیار بزرگتر از جهاد اصغر که در میدان خارجی می جنگد و خداوند دوست دارد یک بنده ای را که با خودش دست به یقه می شود و به جنگ خودش برود.

Share