کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۶ - بی تفاوتی در برابر ظلم

بی خیالی و بی تفاوتی دربرابر ظلم هایی که به انسان های دیگر در گوشه گوشه ی دنیا می شود، آژیر خطریست که نشان می دهد؛  فاصله این فرد تا انصاف بسیار زیاد است.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۶ - بی تفاوتی در برابر ظلم

بی تفاوتی انسان، در برابر ظلم هایی که به انسانهای دیگر می شود؛ نشانه عدم رویش کمال انصاف در اوست.

بی خیالی و بی تفاوتی دربرابر ظلم هایی که به انسان های دیگر در گوشه گوشه ی دنیا می شود، آژیر خطریست که نشان می دهد؛  فاصله این فرد تا انصاف بسیار زیاد است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share