کلیپ و متن / پیرامون عید سعید فطر - امام خمینی (ره)

لیست
  • کلیپ / پیرامون عید سعید فطر - امام خمینی (ره)
کلیپ و متن بیانات حضرت امام خمینی (ره) پیرامون عید سعید فطر

کلیپ / پیرامون عید فطر - امام خمینی (ره)

کلیپ بیانات حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) پیرامون عید سعید فطر

❖ اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید آن وقت عید دارید.عید مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد، استفاده کرده باشد ازاین ضیافت.

❖ همان طوری که شهوات ظاهری را باید ترک کند، از شهوات باطنی که بالا ترین سد راه است برای انسان، باید از این ها جلوگیری کند.

❖ این ضیافت، همه اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنیها، نوشیدنیها و جهات‏‎ ‎‏دیگری که شهوات انسان اقتضا می کند. خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید‏‎ ‎‏وارد بشوید در این میهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک هواها،‏‎ ‎‏ترک خودیها، ترک منیها، منیتها. اینها همه در این میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم‏‎ ‎‏ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلاً، وارد نشدیم، راهمان دادند به این‏‎ ‎‏ضیافتخانه یا نه، استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه. البته حساب امثال من با‏‎ ‎‏کرام الکاتبین است. اما من به شما آقایان و به هر کس که این کلمات می رسد و خصوصاً،‏‎ ‎‏طبقۀ جوان عرض می کنم که آیا در این مهمانخانه رفتید؟ استفاده کردید؟ از شهوات‏‎ ‎‏خصوصاً شهوات معنوی چشم پوشیدید؟ یا اینکه مثل من هستید؟‏

‏‏❖ جوانها متوجه باشند که در جوانی می شود اصلاح کند انسان خودش را. هر مقداری‏‎ ‎‏انسان سنش زیادتر می شود، اقبالش به دنیا بیشتر می شود. جوانها نزدیکترند به ملکوت.‏‎ ‎‏پیرها هر چه می گذرد، هر چه بر عمرشان می گذرد، هی اضافه می شود یک چیزهایی که‏‎ ‎‏آنها را از خدا دور می کند. شماها در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون‏‎ ‎‏آمدید آن وقت عید دارید. عید مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد استفاده‏‎ ‎‏کرده باشد از این ضیافت. همان طوری که شهوات ظاهری را باید ترک بکند، از شهوات‏‎ ‎‏باطنی که بالاترین سد راه است برای انسان، باید از اینها جلوگیری کند. تمام این مفاسدی‏‎ ‎‏که در عالم حاصل می شود، برای این است که در این ضیافت وارد نشده اند یا اگر وارد‏‎ ‎‏شده اند استفاده نکرده اند. خطاب به همۀ مردم است، همه دعوت شدید به ضیافت الله ،‏‎ ‎‏همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد،‏‎ ‎‏این به مهمانی وارد نشده است یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام این جار و‏‎ ‎‏جنجالهایی که در دنیا می بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکرده اند، در این‏‎ ‎‏مهمانی وارد نشده اند، دعوت خدا را قبول نکرده اند.‏

‏❖ کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگویید، راه به شما بدهند در اینجا و اگر چنانچه‏‎ ‎‏راه یافتید مسائل حل است. اینکه مسائل ما حل نمی شود، برای اینکه در ضیافت خدا‏‏وارد نشده ایم.

کلیپ / پیرامون عید فطر - امام خمینی (ره)
مطالب مرتبط و پیشنهادی:

 

فایل: 
Share