مجموعه ارتباط موفق ۶ - حسود نباشیم!/ استاد شجاعی و دکتر انوشه

کسانی در ارتباطات خود و جذب محبت دیگران موفقند که؛ می توانند برای محبوبیت دیگران ، راه باز کنند؛ حتی در قلب کسی که برایشان بسیار مهم است.

مجموعه ارتباط موفق ۶ - حسود نباشیم!/ استاد شجاعی و دکتر انوشه

حسود نباشیم! از قلب دیگران می افتیم.

حسادت در محبت ، و تمایل به پیشتاز بودن در نگاه کسی، ارتباط انسان را با بقیه ی اطرافیان به نجاست می کشاند.

کسانی در ارتباطات خود و جذب محبت دیگران موفقند که؛ می توانند برای محبوبیت دیگران ، راه باز کنند؛ حتی در قلب کسی که برایشان بسیار مهم است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share