روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۵۰

غذا دادن به فقرا به مساکین در نرمی دل خیلی موثر هستش یکی از این چیزهایی که دل را نرم میکنه این اطعام هستش...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۵۰

استاد محمد شجاعی: غذا دادن به فقرا به مساکین در نرمی دل خیلی موثر هستش یکی از این چیزهایی که دل را نرم میکنه این اطعام هستش.انسان باید خروج کریمانه داشته باشه خروج رحیمانه داشته باشه، خروج غفورانه داشته باشه، خروج عفیفانه داشته باشه، خروج ستارانه داشته باشه خروج های مختلف باید داشته باشه از اسم های مختلف استفاده کنه تا این بدن این روح قدرت بگیره...

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

پدیدآورنده: 
Share