شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۱ / تاریخ سازی

طبق قانون تجارتی آخرت؛ میزان محصول دریافتی بیشتر از میزان سهام خریداری شده است اگر بتوان نیت را به فعل تبدیل کرد...

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۱ / تاریخ سازی

جلسه سی و یکم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 31 / تاریخ سازی

طبق قانون تجارتی آخرت؛ میزان محصول دریافتی بیشتر از میزان سهام خریداری شده است اگر بتوان نیت را به فعل تبدیل کرد.

 برای تاریخ سازی، یعنی مثمرثمر بودن در اتفاقاتِ سرنوشت ساز بشر، کافیست به دو مؤلفه ی رشددهنده و تربیت کننده بشر پایبند بود؛

- نیت انجام کار
- به فعل رساندن کار

⫸ این دو مؤلفه چطور می تواند چنین نقشی در حیات دنیایی و آخرتی بشر بازی کند؟

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 31 / تاریخ سازی

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share