چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

تخمین زمان مطالعه: ۳ دقیقه
چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه
چناچه به دنبال تنظیم متن دادخواست استرداد جهزیه هستید، این بخش را از دست ندهید.

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

تنظیم دادخواست و شکایت نامه امری تخصصی محسوب می شود که رعایت اصول آن می تواند در نتیجه دعوا موثر باشد. در این نوشتار برآنیم برای نمونه، نحوه نگارش دادخواست استرداد جهیزیه را آموزش دهیم. از آنجا که تنظیم دادخواست حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت.

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه

زوجه می تواند مطابق لیست سیاهه اسباب و جهیزیه خود را از محل سکونت مشترک خارج کند. البته نداشتن سیاهه مانع این اقدام نمی باشد.

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه 

خواهان: زوجه
خوانده: زوج
دلایل و مستندات:
اصل و کپی مصدق عقدنامه
اصل و کپی مصدق شناسنامه
سیاهه جهیزیه
تصویر شکایت کیفری مبنی بر ضرب و شتم
تصویر دادخواست طلاق
تعیین خواسته و بهای آن: تامین خواسته مبنی بر منع خوانده از تصرف در جهیزیه به منظور حفظ آن و الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق سیاهه مقوم به بیست میلیون و صد هزار تومان.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه خانواده:
احتراما به استحضار عالی می رساند اینجانبه ….......  به دلالت تصویر مصدق عقدنامه در تاریخ ………. به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده و از تاریخ ……….. زندگی مشترک خود را آغاز نموده ایم و لیست جهیزیه مستند به سیاهه تقدیمی می باشد، اخیراً به دلیل بیرون کردن بنده توسط همسرم و نیز تصمیم به جدایی، دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام در منزل مشترک باقی مانده و خوانده به دلایل نامشخص از هر گونه همکاری در خصوص بردن وسایل مزبور امتناع می نماید و حاضر نیست به طور مسالمت آمیز وسایل را به بنده مسترد نماید. لذا ناگزیر به طرح این دعوی گردیده ام. فلذا با توجه به افزایش قیمت اجناس و بیم تضییع و تفریط وسایل مزبور که به شرح لیست پیوست می باشد، بدواً صدور قرار تامین خواسته به منظور حفظ وسایل مزبور و متعاقباً رسیدگی به موضوع و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به رد اسباب و جهیزیه متعلق به اینجانب مطابق سیاهه تقدیمی مورد استدعاست.

چگونه دادخواست بنویسیم / دادخواست استرداد جهیزیه

Share