کلیپ تصویری/فتنه سبز1

کلیپ تصویری/فتنه سبز1

دراین کلیپ به ابعاد مهم فتنه 88 همچون ،نشانه های فتنه گران ، نقش نداشتن افراد فریب خورده درفتنه، و زوایای مختلف این حادثه مهم اشاره دارد.

 

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.