خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 67

آب کم جو تشنگی آور به دست/ تا بجوشد آب از بالا و پست...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 67

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت شصت و هفتم از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 67

هرکجا دردی، دوا آنجا رود
هرکجا فقری، نوا آنجا رود

هرکجا مشکل، جواب آنجا رود
هرکجا کشتیست، آب آنجا رود

آب کم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آب از بالا و پست...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 67

 ❖    تشنگی قبل از رسیدن به آب است، که باعث می شود، ما قدر آب را بدانیم ! 

       اینکه سالها در دریای دین غوطه وریم ؛ اما نه از نجاسات روحی تطهیر شده ایم، و نه هنوز لذت و مستیِ غرق شدن در آغوش الله را تجربه کرده ایم یعنی؛ 

 ⫸  تشنگی نکشیده ایم .... و نمی دانیم دریایی که در آن غوطه وریم؛ تنها علّت حیاتِ انسانی ماست.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share