قلب مومن حرم خداست - آیت الله ناصری (ره)

بیانات کوتاه و معرفتی آیت الله ناصری (ره) بت عنــوان "القلب حرم الله"

قلب مومن حرم خداست - آیت الله ناصری (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات کوتاه و معرفتی آیت الله محمدعلی ناصری (ره) را با عنوان "القلب حرم الله" به مدت 13 دقیقه با اهل معرفت به اشتراک می گذاریم.

قلب مومن، حرم خداست - آیت الله ناصری (ره)

جهت دسترسی به مجموعه بیانات آیت الله محمدعلی ناصری (ره) کلیک کنید

Share