معاد و کنترل اعمال - آیت الله ناصری (ره)

بیانات کوتاه و معرفتی آیت الله ناصری (ره) در مورد "معاد و کنترل اعمال"

معاد و کنترل اعمال - آیت الله ناصری (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین، بیانات کوتاه و معرفتی آیت الله محمدعلی ناصری (ره) را در مورد "معاد و کنترل اعمال" به مدت 10 دقیقه با اهل معرفت به اشتراک می گذاریم.

معاد و کنترل اعمال - آیت الله ناصری (ره)

جهت دسترسی به مجموعه بیانات آیت الله محمدعلی ناصری (ره) کلیک کنید

Share