موبایل بازی مزاحم دید و بازدید نوروزی

سید حسین سیدی
دورهمی های امروزی

دید و بازدیدهای نوروزی، دیگر رنگ و بوی دیگری گرفته و همه سرشان به موبایل و تبلتشان گرم است و انگار نه انگار که برای صله رحم و دیدن اقوام آمده اند.
طبعاً در اینگونه مجالس، به میزبان که پدر بزرگ و مادر بزرگ و...است، توجه چندانی نشده و جایگاه بزگتر و کوچکتر، چندان مشخص نیست؛ زیرا که توجه انسانها به موبایل خودشان است و شاید آنکه موبایل گرانتری دارد، از جایگاه بهتری برخوردارباشد.
در حالی که امام رضا (عليه السلام) می فرماید: «وَقِّرُوا كِبارَكُم وَ ارحَمُوا صِغارَكُم وَ صِلُوا اَرحامَكُم»[1]  به بزرگترهايتان احترام بگذاريد و با كوچكترها مهربان باشيد و صله رحم نماييد.
مطابق این حدیث، یکی از کارکردهای صله رحم، توجه داشتن و احترام گذاشتن به دیگرانست؛ اما اگر ما در مجالسمان، به جای توجه به دیگران، به موبایل و غیره توجه کنیم؛ این را می توان فقط یک صله رحم صوری نامید...
مواظب باشیم.

 

پی نوشت:
1ــ امالی(صدوق)، ص94.

Share