آسیب شناسی فضای مجازی

شبکه اجتماعی

مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن بهره کافی را ببرند، چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است که آن ضرورت پرداختن به «سواد رسانه ای» است....

پیشگیری از آسیبهای مواجهه با شبهات اعتقادی در فضای مجازی

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پیشگیری از آسیب های مواجهه با شبهات اعتقادی در فضای مجازی

فوبیای اجتماعی یا هراس اجتماعی

فوبیای اجتماعی ؛ تهدیدی برای اعتیاد به اینترنت

فضای مجازی

برخی از آسیب ها و تهدیدات این حوزه که چالش برانگیز است شامل عرصه های مختلف فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی ما می گردد.

آسیب های اجتماعی در فضای مجازی

۴) حریم خانواده آماج چشمان نامحرم

فلاحتی،حمید آسیب های فضای مجازی

یکی از مسائلی که در نهی از منکر در جامعه باید به آن توجه کافی شود، منکرات رایج در جامعه است منکراتی که اگر از آنها جلوگیری نشود مانند موریانه روز به روز پایه

دورهمی های امروزی

دید و بازدیدهای نوروزی، دیگر رنگ و بوی دیگری گرفته و همه سرشان به موبایل و تبلتشان گرم است و انگار نه انگار که برای صله رحم و دیدن اقوام آمده اند.

تیزر روایت زندگی / عشق مجازی من

فیلم کوتاه: عشق مجازی من (با موضوع عاقبت اندیشی)