صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(7) - راوی: بهروز رضوی

بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(7) - راوی: بهروز رضوی

تذکره الاولیاء(بخش هفتم)
• زمان : 19:29
بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء
نویسنده: فرید الدین عطار نیشابوری
راوی: بهروز رضوی

Share