صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۴) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش چهارم: ادامه تفسیر «ای در درون جانم و جان از تو بی خبر»
• زمان : ۴۷:۱۶ 

Share