صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۷) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش هفتم: ادامه حکایت مصیبت نامه "رابعه یک روز در وقت بهار"
• زمان : ۴۶:۵۰ 

Share