بیانات مقام معظم رهبری درباره ماه رمضان

توصیه به قرائت و تدبّر در قرآن - مقام معظم رهبری

  مراحل اخلاص، مرتبه و امتیاز مخلصین - مقام معظم رهبری

   بحثی در مفهوم واژه قرآنی سکینه - مقام معظم رهبری

   تقوا و ارتباط آن با سکینه در مسائل فردی و اجتماعی - مقام معظم رهبری

    قرآن؛ نیاز اصلی و امروزه ی دنیای اسلام - مقام معظم رهبری

     تاثیر اُنس با قرآن کریم در تجدید عزّت مسلمانان - مقام معظم رهبری

      آموختن، فهم معارف، تدبّر در آیات قرآن، سه وظیفه اصلی - مقام معظم رهبری

       

      شب قدر؛ آغاز سال جدید انسان - مقام معظم رهبری

      اهمیّت ترک گناه - مقام معظم رهبری

       رمضان؛ دوره بازسازی و بازیابی و نجات از فساد - مقام معظم رهبری