اُنس با قرآن و تدبّر در آن؛ عامل حفظ انسان - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

موضوع: 
يکى از راه هايى که اين عمق را در اعتقادات انسان، در مبانى فکرى انسان، در روح انسان، در ايمان انسان ايجاد مى کند، انس با قرآن است.

اُنس با قرآن و تدبّر در آن؛ عامل حفظ انسان - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

عزيزان من! کسانى که پايشان لغزيد، خيلى از مواردش را که ما ديديم، ناشى بود از عدم تعمق در امر دين و معارف اسلامى؛ شعائرى بود، شعارهايى بود، احساساتى بود، بر زبانشان بود، اما در دلشان عمق نداشت.

لذا در گذشته ما کسانى را ديديم که آدمهاى خيلى تند و داغ و پُرشورى هم بودند، بعد صدوهشتاد درجه وضع اينها عوض شد. سالهاى اول انقلاب کسانى بودند من با خصوصيات، آدمهايش را مى شناسم؛ يعنى کليات نيست که افرادى مثل شهيد بهشتى را راحت و صريح از نظر انقلابى بودن و فهم درستش از انقلاب و از راه امام، نفى مى کردند. بعد از گذشت مدتى، مشى اينها آن چنان شد که مبانى انقلاب و نظام را انکار کردند! بعضى از آنها که آدمهاى با انصاف ترى بودند، صريحاً، و بعضى شان ملتوياً و مزوراً انکار کردند. آدمهاى بى انصاف ترشان اين ها هستند، که به يک معانى يى هم تظاهر مى کنند؛ اما باطنشان اين طور نيست. اين به خاطر اين بود که اينها عمق نداشتند. البته اين يکى از عوامل است؛ يک عامل هم شهوات و دنياطلبى و امثال اينهاست که کسانى را هم که عمق دارند، منحرف مى کند. بسيار کسانى بودند که عمق نداشتند.

يکى از راه هايى که اين عمق را در اعتقادات انسان، در مبانى فکرى انسان، در روح انسان، در ايمان انسان ايجاد مى کند، انس با قرآن است. بنابراين در زندگى حتماً قرآنِ با تدبر را در نظر داشته باشيد و نگذاريد حذف شود.

منبع: بیانات امام خامنه ای در ديدار اعضاى هيأت دولت ۱۷/مهر/۱۳۸۴

اُنس با قرآن و تدبّر در آن؛ عامل حفظ انسان (صوت، متن)​

مطالب مرتبط و پیشنهادی :

ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله
ویژه نامه احکام روزه و روزه داری
مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه نشانی از آسمان - ویژه ماه مبارک رمضان
ویژه ماه مبارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای ماه ترین ماه

Share