ولی اله کلامی زنجانی

مهدی رسولی

بارالها قلبی زار ائیلر حرم سیز قبرلر با صدای مهدی رسولی

دعای قنوت نماز عید فطر | www.ziaossalehin.ir | سایت ضیاءالصالحین

دعای قنوت نماز عید فطر و ترجمه منظوم ترکی آن

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هجدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز هفدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز شانزدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز پانزدهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی

استاد کلامی زنجانی

ترجمه منظوم ترکی دعای روز چهاردهم ماه رمضان از استاد کلامی زنجانی