کتاب تفکر و سواد رسانه ای

ویدئو تدریس درس هفتم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو

ویدئو تدریس درس هفتم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس ششم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس ششم

پاورپوینت درس 4 تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

پاورپوینت درس 4 تفکر و سواد رسانه ای - تصاویر بی طرف نیستند!

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس پنجم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای - رامین کامجو / درس پنجم

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای - پنجگانه سواد رسانه ای

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس چهارم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس چهارم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس سوم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس سوم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس دوم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس دوم

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس اول

ویدیو تدریس درس تفکر و سواد رسانه ای- رامین کامجو / درس اول

پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری

پاورپوینت درس 2 تفکر و سواد رسانه ای - پیام همبرگری