ضیاءالصالحین نماهنگ/ راه عشق - استاد محمد شجاعی | ضیاءالصالحین

نماهنگ/ راه عشق - استاد محمد شجاعی

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست./ در انتظار فرج

در انتظار فرج/ راه عشق - استاد محمد شجاعی

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.

Share