ضیاءالصالحین موشن گرافی / چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟ | ضیاءالصالحین

موشن گرافی / چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

باتوجه به اینکه دانشمندان اثبات کرده اند که دنیا و ماده همیشه بوده، چرا دنیا، معلول و ممکن الوجود معرفی می شود؟

پرسش : چرا دنيا، معلول و ممكن الوجود معرفی می شود؟

Share