ضیاءالصالحین فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت سوم | ضیاءالصالحین

فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت سوم

فیلم مستندی از زندگی شهید مصطفی چمران، روایت مستندی از کوچ تا عروج سردار حماسه و عرفان

دانلود قسمت اول فیلم مستندی از زندگی شهید مصطفی چمران (ره) با عنوان «هستم اگر می روم»، روایت مستندی از کوچ تا عروج سردار عشق و حماسه

سایر بخشها:
فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت اول
فیلم مستند/ هستم اگر می روم - زندگی شهید چمران (ره) - قسمت دوم

Share