مصرف خمس - پرسمان موارد مصرف خمس

مصرف خمس
پرسمان موارد مصرف خمس از نرم افزار پاسخ 2 کاری از مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علميه قم تهیه و به روز رسانی شده است.

مصرف خمس :

پرسمان موارد مصرف خمس از نرم افزار پاسخ 2 کاری از مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علميه قم تهیه و به روز رسانی شده است.

پیشنهادی: 
موارد خمس - پاسخ به 20 سوال اول
موارد خمس - موارد وجوب خمس || جواب به 20 سوال دوم
موارد خمس - موارد وجوب خمس || جواب به 18 سوال آخر
10 نکته مهم در محاسبه خمس و حساب سال خمسی

مصرف خمس

پرسش 1 مصرف خمس : سهم امام و سهم سید چیست؟ آیا به جز اینها سهم دیگری داریم توضیح دهید؟

پاسخ:

خمس یکی از واجبات مالی است که با شرایط آن باید پرداخت گردد. وجه خمس به دو قسمت تقسیم می شود نصف آن سهم سادات است که باید صرف سادات فقیر و مسکین و در راه مانده شود و نصف دیگر سهم امام ـ علیه السّلام ـ است که در زمان غیبت در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار می گیرد. سهم فقرای غیر سید از زکات پرداخت می شود.[1]

مصرف خمس

پرسش 2 مصرف خمس : اگر بنده بخواهم خمس بدهم سهم امام را در چه راهی باید خرج کنم آیا یک اجازه برای همیشه کافی است آیا می شود همه خمس را به امام جمعه محترم داد تا او در جای مشخص مصرف کند؟ (مقلد آیت الله سیستانی)

پاسخ:

خمس باید به مرجع خودتان یا وکیل او برسد و در مواردی که اجازه می دهد مصرف شود و در هر مورد اجازه جداگانه لازم است و پرداخت به امام جمعه مانعی ندارد لکن لازم است قبض رسید مرجع تقلید خود را از ایشان دریافت دارید.[2]

مصرف خمس

پرسش 3 مصرف خمس : نظرات فقهای عظام تقلید معاصر و گذشته در مورد مصرف خمس یا زکات در مورد آسیب دیدگان سیل و زلزله و... چیست؟

پاسخ:

ملاک فقها در کمک به آسیب دیدگان فقر آنهاست بنابراین به آسیب دیده که فقیر نباشد نمی توان از خمس و زکات پرداخت نمود. و همه فقها کمک به آسب دیدگان فقیر غیر سید را از زکات جایز می دانند و اگر زکات دهنده سید باشد به فقیر سید هم می تواند زکات بپردازد. و نیز سهم سادات از خمس را می توان به سادات فقیر آنها داد اما نسبت به سهم امام ـ علیه السّلام ـ نظر فقهاء عظام متفاوت است هر کدام بر حسب تشخیص و مورد به نحو مقتضی اجازه فرموده اند.[3]

مصرف خمس

پی نوشت:
[1] ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، ج1، م1834.
[2] ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م1834.
[3] ر.ك توضيح المسائل دوازده مرجع، مبحث خمس ـ مصارف خمس.

Share