ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

خمس

خمس وز کات

توجیهاتی بی اساس برای فرار از واجبات مالی/ خمس و زکات

فصل دوم : مسایل عبادات، نماز، زکات، خمس، روزه، حج، امر و نهی، کفارات و مقدمات آنها

بخش دوم : واجبات و محرمات عملی کردارهای روا و ناروا

 

آیت الله بهجت(ره)

خمس در کلام آیت الله بهجت (ره)

خمس فریضه ای الهی

نرم افزار و کتاب خمس فریضه ای الهی

خمس دستور مهم اسلامی

نرم افزار و کتاب خمس دستور مهم اسلامی

احکام خمس

نرم افزار و کتاب احکام خمس