پست تر از صدام

لیست
  • پست تر از صدام
سخنرانی دیده نشده از شهید حاج قاسم سلیمانی درباره فاجعه حلبچه

پست تر از صدام

سخنرانی دیده نشده از شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه درباره فاجعه حلبچه

Share