کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۱

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۱

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

آتش، هم گرما می دهد، هم نور ...
و ... هـــم می سوزاند!

برای بهره گرفتن از گرما و نورِ آتش
و درامان ماندن از سوزانندگی اش،
باید به حریمِ سوزانندگی آن وارد نشد.

حرام ؛ یعنی حریمِ سوزانندگیِ هر چیز! 

پدیدآورنده: 
Share

دیدگاه‌ها

حرام ؛ یعنی حریمِ سوزانندگیِ هر چیز! عجب حرف زیبایی بود ممنون

ابعاد جدیدی از زندگی...