کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۴

کنترل " گوش " به عنوان مهمترین و موثرترین ورودی نفس، مقدّم بر سایر مراقبتهاست.

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۴

بیست و چهارمین جلسه از کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ که با این دوره مهارت های کنترل نفس، و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

برای دسترسی به سایر قسمتها اینجا کلیک کنید

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

کنترل " گوش " به عنوان مهمترین و موثرترین ورودی نفس، مقدّم بر سایر مراقبتهاست.

- تکرار مداوم عبارت " به من چه " آتش شهوت شنیدن های غیرضروری را در وجودمان سرد میکند.

Share