مجموعه ارتباط موفق ۵ - باری بردار/ استاد شجاعی و دکتر اسلامی

برداشتن بار، از شانه‎‌های این و آن، یکی از فرمول‌های مؤثر در ارتباطات موفق است.

مجموعه ارتباط موفق ۵ - باری بردار/ استاد شجاعی و دکتر اسلامی

از روی شانه های دیگران باری بردار! باری نگذار!

برداشتن بار، از شانه‎ های این و آن، یکی از فرمول های مؤثر در ارتباطات موفق است.

محبتِ کسی که تلاش می کند، به قدر وسع خود به کمک دیگران بشتابد، تا عمق قلوب آنها نفوذ می کند.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share