مجموعه ارتباط موفق ۱۷ - روح سبک وزن/ اساتید شجاعی و قمی

 با آنان که شایستگیِ رفاقت با تو را ندارند، و به شأنِ انسانیِ تو، ضربه می زنند ؛ ـ همنشینی ـ  بگو و بخند  ـ رفت و آمد .../ نکن!

مجموعه ارتباط موفق ۱۷ - روح سبک وزن/ اساتید شجاعی و قمی

همکلامی با آنان که روحِ سبک وزنی دارند؛ از وزنِ روح ما نیز کاسته، و سطح جذب مهر دیگران را، در وجود ما، کاهش می دهد!

+ بیاناتی از استاد محمد شجاعی و حجت الاسلام حسینی قمی را در این زمینه بشنوید:

 با آنان که شایستگیِ رفاقت با تو را ندارند، و به شأنِ انسانیِ تو، ضربه می زنند ؛
ـ همنشینی
ـ  بگو و بخند 
ـ رفت و آمد .../ نکن!

 حتی سپری کردنِ کوتاهترین زمان ها، در کنار این افراد، میزانِ جذب تو را در مهربانی و صداقت دیگران، کم می کند...

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای مجموعه «ارتباط موفق» کلیک کنید. ❖❖❖❖

مجموعه ی ارتباط موفق ، قانون به قانون، تمام قوانین جذب قلوب انسانها و راهکارهای ارتباطات موفق خانوادگی، دوستی، اجتماعی، اقتصادی و .... را برایمان شرح خواهد داد.

ـ این مجموعه ی مهم در کسب مهارت های ارتباطی را، همراه با همه ی کسانی که مدیریت ارتباطات و محبوبیت شان برای شما، مهم است؛ نوش جان کنید.

موضوع: (راهکارهای کنترل ارتباطات خانوادگی، دوستی، اجتماعی، عاطفی و ... پیشگیری از شکست در انواع ارتباطات)

نه تنها پیشنهاد میکنیم که؛ این مجموعه را به هیچ وجه از دست ندهید، بلکه خواهش می کنیم تمام کسانی که آرامش، موفقیت و محبوبیت شان، برایتان ارزشمند است را، در آن شریک کنید.

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

پدیدآورنده: 
Share