شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۴ / منتظر حقیقی

منتظر، مسئولیت دارد؛ برای تیمار درد همه انسانهای زمین.

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه ۳۴ / منتظر حقیقی

جلسه سی و چهارم از سری جلسات شرح دعای ندبه توسط استاد محمد شجاعی

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 32 / وظایف اصلی منتظر

منتظر، مسئولیت دارد؛ برای تیمار درد همه انسانهای زمین.

❖ " منتظر حقیقی"  کسی است که بتواند دو فرمول را در زندگی اش پیاده کند؛

    - حضور در گذشته
    - مثمرثمر بودن در آینده

    و به تصدیق قرآن کریم یک قوم در تاریخ هستند که موفق به این امر شده اند. 

⫸ قرآن از کدام قوم سخن می گوید؟ و چه ویژگی هایی دارند؟

شرح دعای ندبه از استاد محمد شجاعی - جلسه 32 / وظایف اصلی منتظر

برای دسترسی به سایر جلسات «شرح دعای ندبه استاد شجاعی» اینجا کلیک کنید

برای دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

پدیدآورنده: 
Share