صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۲) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دوم: حکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش
• زمان : ۴۸:۳۳ 
 

Share