صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۶) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش ششم: حکایت مصیبت نامه «رابعه یک روز در وقت بهار»
• زمان : ۴۷:۵۳ 

Share