صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۸) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش هشتم: سالک فکرت از نظر شیخ عطار
• زمان : ۵۰:۱۰ 

Share