صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۹) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش نهم: حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"
• زمان : ۴۷:۲۵ 

Share