ضیاءالصالحین صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(10) - دکتر دینانی | ضیاءالصالحین

صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(10) - دکتر دینانی

لیست

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دهم: ادامه حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"
• زمان : 47:55 

Share