صوت/ اندیشه های عطار نیشابوری(۱۰) - دکتر دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دهم: ادامه حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"
• زمان : ۴۷:۵۵ 

Share